Steeds meer jongeren uit migrantengezinnen zijn succesvol en ronden een opleiding af. Toch blijft het percentage schoolverlaters onder leerlingen met migrantenachtergrond hoog. Onderwijs is natuurlijk een belangrijke stap op weg naar een succesvolle maatschappelijke carrière.

Dander onderzocht daarom of het beleid om schooluitval te voorkomen even effectief is voor Nederlanders+ (Nederlanders met een migratieachtergrond) als voor autochtone leerlingen.

Redenen van schooluitval
De voornaamste reden dat scholen geen specifiek beleid voerden voor schoolverlaters met een andere achtergrond, leek te zijn dat veel scholen met een groot percentage jongeren met een andere achtergrond niet als zwarte school gezien wilden worden. Factoren die schooluitval onder deze leerlingen vergroten, lagen volgens hen vooral buiten de school en niet binnen het onderwijs zelf. Daarbij was het gebrek aan betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs een belangrijke oorzaak, die bovendien werd verergerd door obstakels in beeldvorming, communicatie en taalkennis van ouders.

Aanbevelingen om schooluitval tegen te gaan
Op basis van dit onderzoek deed Dander een aantal aanbevelingen om in samenwerking met betrokken instanties de schooluitval onder leerlingen met een migrantenachtergrond te verkleinen. Een belangrijk advies was dat de persoonlijke communicatie tussen ouders en de school meer effect heeft dan het geven van voorlichting. Eén van de andere aanbevelingen was om de samenwerking met opvangtrajecten, zoals huiswerk- en mentorprojecten te versterken.