Schooluitval Allochtone Jongeren

Steeds meer jongeren uit migrantengezinnen zijn succesvol en ronden een opleiding af. Toch blijft het percentage schoolverlaters onder allochtone leerlingen hoog. Onderwijs is natuurlijk een belangrijke stap op weg naar een succesvolle maatschappelijke carrière.

Dander onderzocht daarom of het beleid om schooluitval te voorkomen even effectief is voor allochtone als voor autochtone leerlingen.

Redenen van schooluitval
De voornaamste reden dat scholen geen specifiek beleid voerden voor allochtone schoolverlaters, leek te zijn dat veel scholen met een groot percentage allochtonen niet als zwarte school gezien wilden worden. Factoren die schooluitval onder allochtone leerlingen vergroten, lagen volgens hen vooral buiten de school en niet binnen het onderwijs zelf. Daarbij was het gebrek aan betrokkenheid van allochtone ouders bij het onderwijs een belangrijke oorzaak, die bovendien werd verergerd door obstakels in beeldvorming, communicatie en taalkennis van ouders.

Aanbevelingen om schooluitval tegen te gaan
Op basis van dit onderzoek deed Dander een aantal aanbevelingen om in samenwerking met betrokken instanties de schooluitval onder allochtone leerlingen te verkleinen. Een belangrijk advies was dat de persoonlijke communicatie tussen ouders en de school meer effect heeft dan het geven van voorlichting. Een van de andere aanbevelingen was om de samenwerking met opvangtrajecten, zoals huiswerk- en mentorprojecten te versterken.